Vår behandling

Har du problemer knyttet til alkohol, narkotika eller medikament-avhengighet?

Valdresklinikken har avtale med Helse Sør-Øst og yter tverrfaglig spesialisert behandling til pasienter som har problemer med rus, og deres pårørende.

I vårt behandlingsopplegg har vi et tverrfaglig sammensatt team som består av lege, psykiater, psykolog, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, sosionomer, og rusterapeuter.

Vi setter fokus på å skape et trygt miljø der folk kjenner seg møtt, sett og respektert. Dette er forutsetningen for at rusterapien skal hjelpe de som kommer til oss å bli rusfrie. I gruppeterapien blir du kjent med andre som har samme problem som deg. De båndene som knyttes her gir støtte og styrke til å komme bort fra rus. 

Det andre verktøyet er 12-trinnsprogrammet. De 12 trinnene er en bevisstgjøringsprosess hvor du lærer å leve og mestre livet uten rus. Millioner av mennesker over hele verden har brukt denne metoden og blitt rusfrie.

Fase 1

FASE 1

Innebærer selve primærbehandlingen. Et opphold på mellom 3-6mnd.

Intensivt, gruppeterapeutisk opplegg gjennom hele uken. Timeplan bestående av ulike temagrupper, delingsgrupper, psykoedukasjon og kroppsorienterte grupper. Vi drar rundt på AA og NA møter, i tillegg til andre organiserte aktiviteter. Vi benytter oss mye av den flotte naturen og fjellene Valdres har å by på.

I tillegg til gruppebehandlingen vil pasienten få et behandlingsteam bestående av behandler, rusterapeut og sykepleier som underveis tilbyr tett individuell oppfølging.

Pasienten vil her støttes i en bevisstgjøringsprosess med fokus på hva som har ført til rusavhengighet, og hva som opprettholder misbruket. Denne prosessen gjør det mulig å begynne å ta ansvar for både rus og eget liv. Trinn 1-4 gjennomføres i denne fasen.

 

AA- og NA grupper

Som en del av vår behandling vil du bli kjent med AA- og NA grupper. Vi drar ut til ulike grupper i vårt nærområde i snitt hver 14 dag, og i tillegg har vi slike grupper på klinikken. Du vil bli kjent med denne form for fellesskap under behandlingen fordi forskning slår fast at rusavhengige som deltar aktivt i disse gruppene etter utskrivelse har større sjanse for å bli rusfrie og beholde sitt edruskap.

En AA og NA gruppe er en selvhjelpsgruppe. Det betyr at den er uten leder og det koster ikke noe å delta. Du deltar i den fordi du er alkoholiker eller narkoman som ønsker å slutte og ruse deg. Gjennom din deltagelse og ditt arbeid for å holde deg edru hjelper du også andre som fortsatt sliter med rus. Edruskapet er skjørt i den første tiden og du vil derfor trenge støtte fra andre.

FAMILIEUKER

Det er et mål for klinikken at den enkelte pasients nære familie involveres aktivt i behandlingen når pasient og familien selv ønsker det.

Intensjonen med familiekurset er å gi pårørende og andre i nære relasjoner en innføring i hva rusmisbruk og avhengighet er. En innsikt der de får hjelp til å se hvordan de påvirkes av den rusavhengiges atferd og misbruk. Det er en intensiv døgnbehandling gjennom 5 dager der deltagerne bor i gangavstand til selve klinikken i en stor leilighet eller annet leid lokale ved behov. Vi belyser hvordan familiens følelser og handlinger blir berørt og ofte styrt av den rusavhengige. Dette skal danne grunnlag for at de skal kunne ivareta seg selv bedre og forstå egne reaksjonsmønstre. Erfaringen er at familiens psykiske og fysiske helse blir sterkt påvirket av å leve med rus. Begrepet medavhengighet og at familien ofte tar ansvar for den avhengige, står sentralt. Det kan oppleves tøft for familien å oppdage i hvor stor grad de har vært med på å legge forholdene til rette slik at rusingen kunne fortsette, selv om deres intensjon var det motsatte. Det er helt nødvendig å bli bevisst slike mekanismer for å kunne støtte hverandre gjensidig etter utskrivelse i deres relasjon.

Det benyttes foredrag, gruppearbeid, selvstendig arbeide og film. Nødvendig oppfølging og evt henvisning videre for pårørende vil her bli vurdert.

 

Fase 2

FASE 2:

For at den kortvarige behandlingen i fase 1 skal ha den ønskede effekt, har klinikken utviklet fase 2, som vanligvis strekker seg over en periode på ca seks måneder til et år etter utskrivelse fra fase 1. I noen tilfeller er den lengre.  Fase 2 innebærer en veksling mellom oppfølging på hjemstedet og totalt seks behandlingssamlinger inne i klinikken. Hver samling er på tre døgn. Foran hver samling blir også pasienten kontaktet per brev og med en oppfølgingssamtale på telefon. I denne fasen av behandlingen motiveres pasienten aktivt til å delta i selvhjelpsgrupper som AA/NA eller andre og å finne en sponsor, som er en støttekontakt innen AA gruppen med et godt etablert edruskap. En slik kontakt er et viktig supplement til det offentlige støtteapparatet.

Intensjonen med de seks behandlingssamlingene i klinikken er å fortsette den påbegynte prosessen fra fase 1 i å styrke tilfriskningen fra rusmisbruket, skape innsikt og en begynnende forandringsprosess i de underliggende forstyrrelsene. Pasientene skal lære å ta mer ansvar for eget liv og få et større handlingsregister i forhold til medmennesker, bryte sosial isolasjon og ensomhet, og skape bedre kontakt i forhold til andre. Det pasienten arbeider med i samlingene tas med videre i det tverrfaglige samarbeidet

TILBAKEFALLSFOREBYGGENDE BEHANDLING

Tilbys etter gjennomført fase 1. Gjennom tilbakefallsforebyggende behandling er hovedmålet å unngå et tilbakefall. Pasienten må arbeide med de forhold i livet som kan føre til rusing, for eksempel den økonomiske situasjonen, andre avhengigheter, dårlig fysisk/psykisk helse og relasjonsproblemer. Delmålet er å gi pasienten bedre styrke til å takle de aktuelle vanskelighetene.

 

TILBAKEFALLSBEHANDLING

Klinikken tilbyr tilbakefallsbehandling, som er betegnelsen brukt ved tilbakefall til rus etter utskrivelse. Når tilbakefallet til rus fører til at de er i behov av en intensiv døgnbehandling for igjen å kunne etablere totalavhold vil denne behandlingen være aktuell. Innholdet/fokus og lengden på behandlingen er avhengig av hvor lenge pasienten har vært rusfri før tilbakefallet, hvorfor det skjedde og andre relevante forhold som påvirker muligheten til å leve rusfritt.

Pasienten arbeider med å forstå hva som gikk galt og dermed hva som førte til at han ruset seg igjen. Med det som utgangspunkt synliggjøres hvilke tiltak som er nødvendige for å forhindre at tilbakefall skjer igjen.

Vanlige spørsmål


Hvordan får jeg plass?
Du må ta kontakt med din lege eller en kontaktperson spesialisthelsetjenesten som kan henvise deg til rusbehandling hos oss. De vil deretter sende henvisningen/søknaden til en instans som har rett til å vurdere henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Aktuell vurderingsinstans vil deretter sende henvisningen/søknaden videre til oss.

Hvor lang ventetid er det?
Se oversikt over ventetid for Helse Sør-Øst på siden til henviser.
Vi oppfordrer til å sende søknad uavhengig om registrert ventetid ser for lang ut for deg, da ventetiden grunnet flere forhold, ofte kortes ned.

Hvem passer behandlingen for?
Se siden Målgruppe for en oversikt over hvem som passer vårt behandlingstilbud.

IMG 0732

Vi har fokus på god og næringsrik mat.