Vår behandling

Har du utviklet avhengighet til rusmidler, og trenger innleggelse for behandling?

 

 

       

 

 

         

 

Valdresklinikken har utviklet sin behandlingsmodell siden 1991, og pasientene våre er kvinner og menn over 25 år. Behandlingen er sekvensiell, det vil si at den er inndelt i faser.

Fase 1 er intensiv døgnbehandling i inntil 6 måneder der deltakelse i gruppeterapi støtter den enkeltes arbeid med tilfriskning.

Fase 2 består av kurs, samlinger, kortere opphold og oppfølging etter behov i ca. 18 måneder. Hensikten er å styrke resultatene som er oppnådd i fase 1. Ved tilbakefall i denne perioden er veien kort inn til et tilbakefallsbehandling.

Behandlingen har en bred og helhetlig tilnærming med basis i AA sine 12-trinn der totalavhold er målet.

Vår behandling er tilpasset norsk standard for rusbehandling ved avhengighet av:

  • Vanedannende legemidler
  • Alkohol
  • Illegale rusmidler
  • Eller en kombinasjon
  • Det er mulig å søke om soning etter § 12 i Straffegjennomføringsloven

Valdresklinikken ser på avhengighet av rusmidler som en sykdom med skadelig virkning både fysisk og psykisk. Vår erfaring er at rusavhengighet og psykiske vansker går side om side, og det store flertallet av pasienter vi er blitt kjent med, har med seg mange psykiske traumebelastinger. I vår helhetlige behandlingsmodell arbeider vi aktivt med hva som utløste bruken av rusmidler, og hvordan pasienten gjennom tilrettelagt behandling kan lykkes med rusfrihet.

Vårt behandlingsmiljø er tverrfaglig sammensatt av blant annet lege, psykiater, psykolog, rusterapeuter med egenerfaring og utdanning i 12-trinn, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger.

I samarbeid med pasienten arbeider vi for å gjenoppta et liv som oppleves meningsfullt. For de fleste handler det om gode forhold til andre, beholde eller kvalifisere seg for arbeid, og delta i et aktivt samfunnsliv. I tillegg til å følge opp ulike helseutfordringer, tilbyr vi oppfølging av økonomi og bolig, vi samarbeider med arbeidsgivere eller utdanningsinstitusjoner. Gjennom hele behandlingen er pasientens familie i vårt fokus. Vi tilrettelegger for å styrke relasjonene, og vi tilbyr ulik oppfølging etter behov.

« ÅNDELIGHET »

Mange spør oss om man må være religiøs for å ha nytte av 12-trinns behandling.

Det er naturlig at spørsmålet stilles. Prinsippene bak programmet som er utviklet av Anonyme Alkoholikere vektlegger «Åndelighet» som et fundament for tilfriskning. «Åndelighet» er imidlertid ikke det samme som religion, heller ikke AA er knyttet til noen religion eller trossamfunn.

Valdresklinikken er livssynsnøytral, og samtidig er «åndelighet» et begrep vi jobber mye med for at den enkelte skal lykkes i å finne en kilde til sin egen motivasjon og kraft til å gjennomføre de livsendringene som må til for å bli frisk fra rusavhengighet.

For oss er «åndelighet» enkelt sagt å finne en kraft som er større enn seg selv, en kraft som støtter opp om livet som edru. Hvor den styrken kommer fra er individuelt.

 

Fase 1

 

Primærbehandling i inntil 6 måneder.

Intensivt opplegg gjennom hele uken. Timeplan bestående av ulike temagrupper, delingsgrupper, psykoedukasjon og kroppsorienterte grupper.

Hver pasienten får et behandlingsteam bestående av behandler, rusterapeut og sykepleier som underveis, tilbyr tett individuell oppfølging.

AA- og NA grupper. Som en del av vår behandling vil du bli kjent med AA- og NA grupper. Vi drar ut til ulike grupper i vårt nærområde hver 14 dag, og i tillegg har vi slike grupper på klinikken. Du vil bli kjent med denne form for fellesskap under behandlingen.

 

Familieuke

 

Det er et mål for klinikken at den enkelte pasients nære familie involveres aktivt i behandlingen.

Dessverre har rusavhengighet også alvorlige konsekvenser for livskvaliteten til familie og andre pårørende. Vi har et særlig engasjement for pasientens barn i ulik alder, og har ansatte med særskilt kompetanse på barndommens betydning.

Familien med barn fra 13 års alder, eller andre nære pårørende, får tilbud om å være sammen i en samling der vi jobber med hvordan rusavhengigheten har virket inn på forholdene i familien, og hvordan hver og en kan ta godt vare på seg selv. Gjennom disse dagene finner vi også ut om det er behov for mer oppfølging i hjemkommunen.

Familiemedlemmer får tilbud om en ukes kurs når pasienten gjennomfører Fase 1. Familiemedlemmer betaler ikke kursavgift og har losji på klinikken.

Intensjonen med familiekurset er å gi pårørende og andre i nære relasjoner en innføring i hva rusmisbruk og avhengighet er.

Bli bevisst mekanismer i relasjoner, for å kunne støtte hverandre, etter utskrivelse.

 

 

Fase 2

 

Etter gjennomført Fase 1 får pasienten tilbud om Fase 2 (vedlikeholdsbehandling). Dette er 6 samlinger på hver 3 dager.

De 6 samlingene på klinikken fortsetter den påbegynte prosessen fra Fase 1 i å styrke tilfriskningen fra rusmisbruket, skape innsikt og en begynnende forandringsprosess. Pasientene skal lære å ta mer ansvar for eget liv og få et større handlingsregister i forhold til medmennesker, bryte sosial isolasjon og ensomhet, og skape bedre kontakt i forhold til andre.

Vedlikeholdsbehandling tilbys også utenom de 6 samlingene der hovedmålet å unngå et tilbakefall. Pasienten må arbeide med de forhold i livet som kan føre til rusing, for eksempel den økonomiske situasjonen, andre avhengigheter, dårlig fysisk/psykisk helse og relasjonsproblemer.

 

 

Vedlikeholdsbehandling og tilbakefallsbehandling

 

Vedlikeholdsbehandling

Tilbys etter gjennomført fase 1. Gjennom vedlikeholds behandling er hovedmålet å unngå et tilbakefall. Pasienten må arbeide med de forhold i livet som kan føre til rusing, for eksempel den økonomiske situasjonen, andre avhengigheter, dårlig fysisk/psykisk helse og relasjonsproblemer. Delmålet er å gi pasienten bedre styrke til å takle de aktuelle vanskelighetene.

 

Tilbakefallsbehandling

Klinikken tilbyr tilbakefallsbehandling, som er betegnelsen brukt ved tilbakefall til rus etter utskrivelse. Når tilbakefallet til rus fører til at de er i behov av en intensiv døgnbehandling, for igjen å kunne etablere totalavhold, vil denne behandlingen være aktuell. Innholdet/fokus og lengden på behandlingen er avhengig av hvor lenge pasienten har vært rusfri før tilbakefallet, hvorfor det skjedde og andre relevante forhold som påvirker muligheten til å leve rusfritt.

 

 

Vanlige spørsmål


Hvordan får jeg plass?
Du må ta kontakt med din lege eller en kontaktperson spesialisthelsetjenesten som kan henvise deg til rusbehandling hos oss. De vil deretter sende henvisningen/søknaden til en instans som har rett til å vurdere henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Aktuell vurderingsinstans vil deretter sende henvisningen/søknaden videre til oss.

Hvor lang ventetid er det?
Se oversikt over ventetid for Helse Sør-Øst på siden til henviser.
Vi oppfordrer til å sende søknad uavhengig om registrert ventetid ser for lang ut for deg, da ventetiden grunnet flere forhold, ofte kortes ned.

Hvem passer behandlingen for?
Se siden Målgruppe for en oversikt over hvem som passer vårt behandlingstilbud.

Pasienterfaringer

Her kan du lese om 7  pasienter sine erfaringer  og hvordan familieuken har stor betydning i behandlingen.

Fysisk aktivitet

Klinikken ligger midt i Valdres og det er gode muligheter for tur og naturopplevelser.

Det arrangeres turer for å komme ut og oppleve den vakre naturen vi har i vårt nærområdet.

Behandlingsprogrammet er tettpakket på ukedagene, men det er lagt inn faste tider til fysisk aktivitet og yoga.

 

Vårt kjøkken

Vi har fokus på god og næringsrik mat.

Et godt kosthold er viktig og bidrar positivt i forhold til tilfriskning.

 

IMG 0732

Vi har fokus på god og næringsrik mat.