Henvisningsrutiner

Klinikkens behandlingsmodell forutsetter et godt og tett tverrfaglig samarbeide rundt pasienten både før, under og etter behandling. Det har derfor helt fra oppstarten vært et mål å tilrettelegge behandlingen for et slikt samarbeide.

 

Ved kartleggingen må henviser sørge for at pasient og eventuelt pårørende medvirker for å sikre god informasjonsutveksling og dialog.

Henvisning skal være rettighetsvurdert i ditt helseforetak før den sendes oss. Henvisning kan ikke sendes direkte til oss fra fastlege.  

Henvisningen bør primært sendes elektronisk.

STIFTELSEN VALDRESKLINIKKEN - Virksomhet - Adresseregisteret (nhn.no)

Henvisningen bør inneholde følgende opplysninger:

 

Persondata: Navn, personnummer, folkeregistrert adresse, evt co adresse, telefon, sivilstatus, nærmeste pårørende, barn og deres alder. Begrunnelse for at personen søkes til ValdresKlinikken.

Henviser/samarbeidsparter: Henviser/henvisende instans, adresse, tlf. Informasjon om andre relevante samarbeidsparter som fastlege om denne ikke er henviser, eller eksempelvis kommunal oppfølging

Sosial situasjon: Oppvekst og aktuell bakgrunn med fokus på dysfunksjonell oppvekst. Utsatt for traumatiske hendelser, overgrep, mobbing e.l? Nettverk og rusmønster i nettverket, bosituasjon, økonomi, utdanning, sysselsettingssituasjon og forhold knyttet til førerkort.

Rusanamnese og rusing nå: Hvilke rusmidler, tidsperiode etc. Hvordan er rusmønster nå? Eventuelt andre avhengigheter – spill, anabole steroider etc.

Fysisk og psykisk helse og tidligere behandling: Beskrivelse av fysisk og psykisk helse i fortid og nåtid, og eventuell behandling innen rus, psykiatri og somatikk. Vurdering av overdoserisiko, risikofaktorer for selvskading/selvmord og voldsrisikovurdering. Medisiner, traumer, allergier, cave, evt blodsmitte, relevante prøvesvar etc.

Diagnoser. Legg ved nødvendige epikriser og utredninger.

Individuell plan: Informasjon om IP, hvis ja legg ved.

Rettsvesen: Om personen har dommer som er sonet eller skal sones, evt pågående saker i rettsvesen og evt ønske om § 12 soning.

Motivasjon: ValdresKlinikkens behandling har hovedvekt på intensiv gruppeterapi med totalavhold som overordnet målsetting. Angi motivasjon for døgnbehandling ved ValdresKlinikken og motivasjon for totalavhold.

 

Alle henvendelser vil bli behandlet individuelt. Det er mange ulike faktorer som samlet vil påvirke om vår behandling er den riktige for pasienten. Av den grunn vil en del personer som tilsynelatende tilhører målgruppen likevel ikke kunne nyttiggjøre seg en behandling hos oss.

Ta kontakt med oss for mer informasjon angående om vår behandling vil kunne passe for pasienten du ønsker å henvise.

 

 

Behandlingstid

Når vi mottar en henvisning vil den bli behandlet i vårt inntaksteam. Vi vil innen to til tre uker ta kontakt med den rusavhengige, henviser og vurderingsinstans muntlig og/eller skriftlig.

Informasjon til pasienter fra Helse Vest

Dessverre kan ikke pasienter fra Helse Vest få et behandlingstilbud hos oss etter 31.12.2022. Ta gjerne direkte kontakt med Stiftelsen Valdresklinikken ved spørsmål som gjelder henvisninger framover.

 

Aktuell ventetid

Oppdatert 26.05.2023
Helse Sør-Øst 8 uker
Helse Vest - uker

Vi oppfordrer til å sende søknad uavhengig om registrert ventetid ser for lang ut for deg, da ventetiden grunnet flere forhold, kortes ned. 

IMG 1090

Én dag om gangen.