Henvisningsrutiner

Klinikkens behandlingsmodell forutsetter et godt og tett tverrfaglig samarbeide rundt pasienten både før, under og etter behandling. Det har derfor helt fra oppstarten vært et mål å tilrettelegge behandlingen for et slikt samarbeide.

 

Ved kartleggingen må henviser sørge for at pasient og eventuelt pårørende medvirker for å sikre god informasjonsutveksling og dialog.

Henvisning skal være rettighetsvurdert i ditt helseforetak før den sendes oss. Henvisning kan ikke sendes direkte til oss fra fastlege.  

Henvisningen bør primært sendes elektronisk.

STIFTELSEN VALDRESKLINIKKEN - Virksomhet - Adresseregisteret (nhn.no)

Henvisningen bør inneholde følgende opplysninger:

Persondata: Navn, personnummer, folkeregistrert adresse, evt. co adresse, telefon, sivilstatus, nærmeste pårørende, barn og deres alder. Begrunnelse for at personen søkes til ValdresKlinikken.

Henviser/samarbeidsparter: Henviser/henvisende instans, adresse, tlf. Informasjon om andre relevante samarbeidsparter som fastlege om denne ikke er henviser, eller eksempelvis kommunal oppfølging

Sosial situasjon: Oppvekst og aktuell bakgrunn med fokus på dysfunksjonell oppvekst. Utsatt for traumatiske hendelser, overgrep, mobbing el? Nettverk og rusmønster i nettverket, bosituasjon, økonomi, utdanning, sysselsettingssituasjon og forhold knyttet til førerkort.

Rusanamnese og rusing nå: Hvilke rusmidler, tidsperiode etc. Hvordan er rus mønsteret nå? Eventuelt andre avhengigheter – spill, anabole steroider etc.

Fysisk og psykisk helse og tidligere behandling: Beskrivelse av fysisk og psykisk helse i fortid og nåtid, og eventuell behandling innen rus, psykiatri og somatikk. Vurdering av overdose risiko, risikofaktorer for selvskading/selvmord og volds risikovurdering. Medisiner, traumer, allergier, cave, evt. blodsmitte, relevante prøvesvar etc.

Diagnoser. Legg ved nødvendige epikriser og utredninger.

Individuell plan: Informasjon om IP, hvis ja legg ved.

Rettsvesen: Om personen har dommer som er sonet eller skal sones, evt. pågående saker i rettsvesen og evt. ønske om § 12 soning.

Motivasjon: ValdresKlinikken sin behandling har hovedvekt på intensiv gruppeterapi med totalavhold som overordnet målsetting. Angi motivasjon for døgnbehandling og totalavhold.

Alle henvendelser vil bli behandlet individuelt. Det er mange ulike faktorer som samlet vil påvirke om vår behandling er den riktige for pasienten.

Ta kontakt med oss for mer informasjon angående om vår behandling vil kunne passe for pasienten du ønsker å henvise.

 

 

Behandlingstid

Når vi mottar en henvisning vil den bli behandlet i vårt inntaksteam. Vi vil innen ti dager ta kontakt med den rusavhengige, henviser og vurderingsinstans muntlig og/eller skriftlig.

Aktuell ventetid

Oppdatert 13.02.2024
Helse Sør-Øst -
Helse Vest -
IMG 1090

Én dag om gangen.