Om oss

Stiftelsen ValdresKlinikken ble etablert i 1991.

Valdresklinikken er en ideell næringsdrivende stiftelse, se Stiftelsesloven § 2.

Som ideell stiftelse har klinikken ikke til formål å tjene penger for utbytte.

Et driftsoverskudd går tilbake til behandlingstilbudet, blant annet ved at deltakelse i familieuker for pasientenes familie og pårørende i sin helhet finansieres av klinikken. 

Det er staben på ValdresKlinikken som er bærere av verdigrunnlaget i vår rusterapimodell. Hver enkelt ansatt tar på seg ansvaret for å være et autentisk medmenneske. I det legger vi å forplikte oss til å være ekte og ærlige overfor oss selv og andre. Disse menneskelige egenskapene er drivkraften i det fellesskapet vi inviterer deg som rusavhengig og familien til å bli en del av.

I vårt behandlingsopplegg har vi et tverrfaglig sammensatt team som består av lege, psykiater, psykolog, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, sosionomer, og rusterapeuter.

 

Rusterapeutene har selv vært rusavhengige og har mange års erfaring med eget edruskap. De har 3 års utdannelse som er siktet inn på å hjelpe rusavhengige gjennom AA og NA sitt 12-trinnsprogram. Integreringen av helse- og sosialfaglig personale sammen med rusterapeuter skaper en virkelighetsnær tilnærming til den rusavhengiges problemer, samtidig som den nødvendige helse- og sosialfaglige kompetansen ivaretas.

 

Grunnpilaren i vår behandling er respekt for enkeltindividet. Alle mennesker som er motivert for det har med støtte i omgivelsene ressurser i seg til å endre livsløpet.

 

Rusavhengighet bringer oss på mange måter inn i en blindgate som på en destruktiv måte styrer og kontrollerer våre liv. Det er mulig å bli fri fra rus ved å søke hjelp og støtte.

 

Forutsetningen for å endre livet når rusen tar over styringen er å stoppe. Ny kunnskap om hjernen har lært oss at alle former for rusavhengighet preger hjernen. Den blir avhengig av rus. Om den som er blitt rusfri igjen ruser seg kan den samme mekanismen reaktiveres. Total rusfrihet er en forutsetning for all videre utvikling. ValdresKlinikkens overordnede mål er derfor å arbeide for at alle pasientene i løpet av behandlingen tar en beslutning om totalt avhold fra inntak av alle avhengighetsskapende rusmidler.

 

80% av alle våre pasienter har de første årene av livet vokst opp i et miljø som på forskjellige måter var utrygt. Det har preget den psykiske utviklingen deres og ført til ulike grader av det vi kaller utviklingsforstyrrelser/traumer. Den forståelsen har gitt et helt nytt syn på rusavhengighet. Rusproblemet er del av en dypereliggende problematikk. Rus er en måte å døyve den psykiske smerten fra det underliggende psykiske såret. Utviklingsforstyrrelse/traumer hindrer først og fremst barnet i muligheten til å skape gode og nærende relasjoner til andre mennesker i voksen alder. Skam, lavt selvbilde, mistillit, ensomhet, sinne og skyldfølelse fører ofte til en uutholdelig psykisk smerte.

 

Rus blir i den første perioden et friminutt fra lidelse. Den kjemiske effekten rusmiddelet har på forskjellige hjernebaner gir en opplevelse av å være «normal». Rusmidlene tilhører stoffer som mangler i hjernen. Denne mangelen er konsekvensen av utviklingsforstyrrelser/traumer som gjør at hjernen mangler viktige hormoner i spaltene/synapsene mellom hjernecellene. Tilførselen av disse stoffene gjennom rusmidler gir den positive opplevelsen av rusing i den første perioden. Det er drivkraften i utviklingen av rusavhengighet. Fra først å bli opplevd som en redning blir rusen gradvis til et «fengsel», en avhengighet som mer og mer fanger og styrer den som blir avhengig av rusmiddelet. De ulike stoffene fanger hjernen og hele personen som et gissel. For å få den ønskede effekten må styrke og mengde rusmiddel økes. Den rusavhengige mister styringen over eget liv, rusen blir mesteren og den rusavhengige slaven. Resultatet er en total hjelpeløshet ift. til rusmidler. Destruktiv og nedbrytende effekt av langvarig rusing vil etter hvert forstyrre kropp og sinn og de fleste nære relasjoner. På et visst tidspunkt vil mange rusavhengige se «galskapen» som driver vedkommende.

 

De fleste trenger hjelp og støtte for å komme ut av avhengighet. På Valdresklinikken arbeider vi først og fremst med å etablere rusfrihet. Behandlingen er en balansegang mellom å forholde seg til utviklingsforstyrrelsen/traumet og avhengigheten. Vi går inn i de underliggende problemene i den grad det kreves for å skape frihet fra rus. 

 

ValdresKlinikken tilbyr en rusbehandling bygd på Anonyme Alkoholikers (AA) 12-trinnsprogram og gruppeterapi. Det er en kombinasjon av individuell tilnærming gjennom de 4 første trinnene i 12- trinnsprogrammet og gruppeterapi. Trinnene kan beskrives som et personlig selvhjelpsverktøy for å lære å leve og mestre livet uten rus. I den prosessen får du en personlig veileder. Gruppeterapien gir støtte til å få økt bevissthet i ditt forhold til deg og andre mennesker. De fleste vil etter kort tid oppleve at gruppefellesskapet er en støtte i prosessen. Å tilhøre et fellesskap som respekterer hver enkelt og bryr seg bringer langsomt inn en helt ny dimensjon i livet. Å bli fri fra rus gir etter en tid en ny livskvalitet som i seg selv motiverer til fortsatt styrking av edruskapet. Det gir selvrespekt og mening i livet

 

IMG 1090

Én dag om gangen.