Tilbud pasientbehandling som enkeltkjøp til helseforetak

03. desember 2023

Enkeltkjøp kan gjennomføres i henhold til regelverket om offentlig anskaffelser og beløpsgrensene for nasjonale terskelverdier.

 

Stiftelsen Valdresklinikken har siden etableringen av Helseforetakene i 2002 hatt avtaler om levering av TSB-behandling til flere Regionale Helseforetak og til Helfo for ordningen Fritt Behandlingsvalg.
Valdresklinikken tilbyr en sekvensiell behandlingsmodell der 12-trinnsprogrammet er integrert i nasjonale krav til Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Vi har mottatt mange henvendelser fra pasienter og henvisere i lokale helseforetak om mulighet for pasientbehandling for personer utenfor Helse Sør-Øst.
Vi gjør oppmerksom på at vi tilbyr pasientbehandling gjennom enkeltkjøp i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser og beløpsgrensene for nasjonale terskelverdier.

Jf. Lov om offentlige anskaffelser:

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) - Lovdata

Forskrift om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriften) - Kapittel 7. Fellesbestemmelser - Lovdata

Terskelverdier for offentlige anskaffelser | Anskaffelser.no

Stiftelsen Valdresklinikken har kapasitet til 25 pasienter. I 2024 har vi rammeavtale om 11 plasser for Helse Sør-Øst RHF. Kapasitetsoverskuddet har sammenheng med avvikling av FBV og at vi fra 2023 av geografiske hensyn ikke er aktuelle for langsiktige kontrakter med Helse Vest RHF.

Helse Vest RHF ved assisterende fagdirektør Ola Jøsendal bekreftet i intervju med NRK Innlandet, 29.11.23 at også Helse Vest er åpne for kjøp av plasser for enkeltpasienter.

 

Pasientgruppe:

Kvinner og menn over 25 år med avhengighet alene eller i kombinasjon til:

 • Vanedannende legemidler
 • Alkohol
 • Illegale rusmidler
 • Det er mulig å søke om soning etter § 12 i Straffegjennomføringsloven

 

Tilbud:

Rusbehandling i henhold til Nasjonalt pasientforløp, nasjonale krav til tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Anonyme Alkoholikeres (AA) 12-trinnsprogram, gruppeterapi med individuell tilpasning.
Et helhetlig behandlingsinnhold og forberedelser til livet etter døgnbehandling leveres av høyt kvalifisert personale, der faglig standard er anerkjent og oppdatert. I helhetlig behandling inngår oppføling av somatisk helse og tannhelse, og det gjennomføres kartlegging og tilrettelagt behandling av psykiske lidelser, også traumelidelser.

Behandlingen er sekvensiell med obligatorisk gjennomføring med individuelle tilpasninger:

 

Fase 1: Inntil 6 måneder, individuell tilpasning til progresjon.

 • Forberedelse, nedtrapping, intensiv døgnbehandling.
 • Familiekurs finansieres av Stiftelsen og tilbys nære pårørende fra 13 års alder.
  Pårørende er samlet 6 døgn sammen med andre i samme situasjon til psykoedukativ gruppeterapi, individuell oppfølging, familiesamtaler.

 

Fase 2: Andre fase gjennomføres i løpet av 18 måneder:

 

 • 6 samlinger à 4 døgn; psykoedukative kurs for videre utvikling og vedlikehold av resultater fra fase 1
 • Støttesamtaler og veiledning, digitalt eller telefonsamtaler tilbys hele døgnet.
  • Vedlikeholdsbehandling: Pasienten kan søke seg inn til kortere døgnbehandling (1-3 uker) for å forebygge tilbakefall
  • Tilbakefallsbehandling tilbys med raskt inntak. Individuell tilpasning til eget program.

 

Priser:

Stiftelsen Valdresklinikken er en næringsdrivende ideell stiftelse. Døgnpris følger Helfosatser.


Avtale:

En avtale kan inngås på samme avtalevilkår som forutgående avtaler med helseforetak.

 

Kontrakter om kjøp av helsetjenester under terskelverdi (i 2023: 7,8 mill. kr, eksl. mva), følger standard vilkår jf. avtale med Helfo:

 

1

Avtaleparter

13

Pasientbetaling/egenandel

2

Bakgrunn

14

Finansiering

3

Formål

15

Endringer og opsjoner

4

Avtalens struktur

16

Forsikring

5

Varighet

17

Krav til lønns- og arbeidsvilkår

6

Tjenestens omfang

18

Etikk

7

Tjenestens innhold

19

Miljø

8

Samarbeid

20

Force Majeure

9

Tilrettelegging

21

Mislighold

10

Rapportering - dokumentasjon

22

Offentlighet

11

Forskning og etterutdanning

23

Tvist og søksmål

12

Informasjon

 

 

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om tilbudet.

Se gjerne Valdresklinikken.no for mer informasjon om Valdresklinikken.

 

IMG 1090

Én dag om gangen.