Pasienters og pårørendes erfaringer

17. januar 2024

"De redder ikke bare liv, de redder hele familier"

Rapporten gir fersk informasjon om erfaringer fra pasienter og pårørende som har vært på Valdresklinikken de siste fem årene. Dette gir en sjelden innsikt både i norsk rusbehandling, og innsikt i hva det er ved Valdresklinikkens behandlingsmodell som bidrar til så store livsendringer for den rusavhengige og hans/hennes pårørende.

 

I alt er 55 personer intervjuet; 38 pasienter og 17 pårørende. De ble trukket ut blant hver pasients pasientnummer, der fordelingen 2/3 menn og 1/3 kvinner var det strategiske kriteriet. Pårørende ble trukket fra deltakerlistene fra familieuker.

Vi vet at mange har ventet lenge for å komme i behandling på Valdresklinikken.

Hensikten med undersøkelsene var å:

-          få innspill til hva vi bør justere

-          innhente nyere empiri om hva pasienter og pårørende opplever som god behandling

 

Resultatene viser:

-          omfattende rus- og behandlingshistorikk, 7 personer har fengselserfaring

-          22 av 38 pasienter har tidligere vært i døgnbehandling, i inntil 18 ulike behandlingsinstitusjoner

-          7 av 10 er foreldre, av disse er 4 av 10 foreldre til mindreårige barn

-          At på intervjutidspunktet opplyste 9 av 10 pasienter at de var rusfrie

-          At  50 % i arbeid eller arbeidskvalifisering

-          Pasientene med de tyngste belastningsprofilene (25 % av utvalget), beskriver de største endringene.

-          At de mest betydningsfulle elementene i behandlingen var:

o         en ”helhetlig behandling” der også somatiske, psykiske, emosjonelle, relasjonelle, fysiske og sosiale forhold var i fokus

o        Arbeidet med trinnene i 12-trinnsprogrammet

o        Obligatorisk gruppeterapi

o        TID og sekvensiell behandling (i faser)

o        Relasjon og tillit til behandlingspersonalet

o        Avgjørende med rusterapeuter med egen erfaringsbakgrunn

o        I ettervernet oppgir 7 av 10 at regelmessig deltakelse i selvhjelpsgrupper i regi av AA eller NA er det viktigste

o        Oppfølging fra oppfølging og ettervern i offentlig regi er svært varierende, og ustabilt

 

 

Vi ansatte ved Stiftelsen Valdresklinikken håper vi med denne undersøkelsen kan bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for støtte til tilfriskning for personer med skadelig bruk av og avhengighet av rusmidler. Vi håper også at vi med denne rapporten også kan være med på en bevisstgjøring av familienes situasjon, og hvor avgjørende det er for barn, partnere, foreldre, søsken og andre at også de får kunnskap og støtte til å ta vare på seg selv i et liv som påvirkes av rusavhengighet.  

Link til rapporten:

Evalueringsundersøkelse Rapport - 2401

IMG 1090

Én dag om gangen.